Toetused

August 2019

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Klarvinduer OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 53 250 eurot, mille abil viiakse perioodil 27.03.2019-20.03.2020 ellu projekt „Klarvinduer OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmisprotsessi ressursitootlikkust läbi uue montaažiliini soetamise. Antud investeeringuprojekti tulemusena toimub ettevõttes protsessiinnovatsioon, mis seisneb kaasaegse montaažiliini soetamises ning selle tulemusena tootmisprotsessi täielikus ümberkorraldamises ja purunenud klaaside arvu vähendamises.

Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev  ressursisääst 2,3% ja kuluefektiivsus 5,7.
Projekti realiseerimine suurendab ressursitootlikkust 2,3%.

21.08.2019

Toetused